Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. dubna 2019 v Aši

 • Obdrželi jsme od ústředí finanční prostředky na mikroprojekty pro tento rok, a tak je možno do 31. 5. 2019 podat žádost o podporu na jejich realizaci. V příloze sdělení jsou detailní pravidla.
 • Zveme Vás na seniorátní setkání Jeronymovy jednoty na 15. června od 9.30 do sboru v Přešticích (pozvánka je v příloze sdělení) a zároveň
  • do 30. května 2019 zašlete br. Lubomíru Kovářovi e-mailem (kovarlub@seznam.cz), telefonicky, SMS (728 317 170) nebo poštou (360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18) tyto údaje:
   Počet členů sboru:
   Počet dárců:
   Počet letáků:
   Sbírka darů JJ Kč:
   Hlavní dar lásky Kč:
  • do 7. června 2019 zašlete vybranou částku daru JJ na účet seniorátního výboru
   800 563 389 / 0800, variabilní symbol 600xxxx.
   Sdělte také jméno delegáta na toto shromáždění.
 • Jménem staršovstva Korandova sboru zvu zájemce o varhanní hudbu a varhany na semináře, které pořádáme u příležitosti instalace restaurovaných varhan. Chceme využít výsledek prací odborníků varhanářské dílny Dlabal – Mettler s.r.o. a dalších varhaníků a znalců k uspořádání tří setkání pod souhrnným názvem „Zrození varhan“. V následujícím formuláři (zde) najdete jejich program a můžete se přihlásit. Semináře jsou zdarma a lze přispět dobrovolným darem. Více informací o projektu restaurování varhan najdete na stránkách Korandova sboru ČCE v sekci Varhany.

Seniorátní a sborové věci:

 • Výroční sborové shromáždění Korandova sboru zvolilo bratra Miroslava Hamariho za faráře na 3 roky, do 31. 12. 2022.
 • Sestra Majdúchová požádala SR o vydání dekretu volitelnosti.
 • Bratr senior požádal o zrušení kazatelských stanic Pernarec a Klatovy.
 • Bratr senior se zúčastnil jednání se SR v Bystřici pod Hostýnem s tématem strategického dokumentu Reformanda 2030. Bratr Beneš se z jednání omluvil.
 • Dne 12. dubna 2019 proběhlo setkání s bavorskou církví ve Weissenstadtu, s tématem církev a turistika.
 • Presbyterní konference v Novém Sedle byla pozitivně hodnocena, rádi bychom dále pokračovali tímto způsobem, po synodu v květnu bude jistě o čem hovořit.
 • Příští jednání bude 20. 5. 2019 v Chrástu.

Z pověření SV sestavil Josef Beneš


Seniorátní zastupitelstvo Jeronýmovy jednoty Zpč. seniorátu ČCE

Pozvánka

na seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty,

které se bude konat

v sobotu, dne 15. června 2019 od 9.30, ve FS ČCE v Přešticích, Rebcova 557

do 30. května 2019 zašlete br. Lubomíru Kovářovi e-mailem (kovarlub@seznam.cz), telefonicky, SMS (728 317 170) nebo poštou (360 10 Karlovy Vary), Chomutovská 18 tyto údaje:

Počet členů sboru Počet dárců Počet letáků
Sbírka darů JJ Kč Hlavní dar lásky Kč

do 7. června 2019 zašlete vybranou částku daru JJ na účet seniorátního výboru

800 563 389 / 0800, variabilní symbol 600xxxx

Sdělte také jméno delegáta na toto shromáždění.

Děkujeme a moc Vás prosíme o dodržení termínů, abychom mohli zpracovat zprávu pro seniorátní shromáždění JJ.

Těšíme se na shledání s Vámi, s bratrským pozdravem

Lubomír Kovář Jan Nozar
jednatel a pokladník předseda

Pravidla Zč. seniorátu ČCE pro rozdělování prostředků na tzv. mikroprojekty

SV přijal následující pravidla rozdělování, vychází přitom ze Směrnice GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE, kde je v čl. 7, odst. 2 uvedeno:

O přidělení finančních prostředků na mikroprojekty rozhoduje příslušný seniorát podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na celocírkevní úrovni.

Za mikroprojekt sboru pro účel rozhodování o příspěvku považuje seniorátní výbor veřejné sborové akce a shromáždění pořádané v průběhu roku 2019 a související s oblastmi podpory dle výše uvedené směrnice, činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru (liturgie, katecheze, misie, kulturní akce ve sborech, diakonie). Projekt může zahrnovat nákup vybavení a věcných pomůcek pro účastníky projektu, kopírování a tisk pracovních materiálů, odměny lektorům apod. Oblasti podpory jsou

a) budování sborů a misie (základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství a služby sborů),

b) výchova a vzdělávání (základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista),

c) diakonická práce (základní cíl: ČCE pomáhá potřebným).

Pokud nějakou takovou akci sbor koná, může si požádat SV o příspěvek ve výši

minimálně 5000,– a maximálně 10000,– Kč.

O přidělení prostředků rozhodne seniorátní výbor na základě žádosti zaslané před vlastní akcí a obsahující popis a náklady akce s uvedením rozpočtu akce.

Za uznatelné se považují výdaje přímo věcně související s projektem v přiměřených cenách, uhrazené nejpozději do konce období realizace projektu, doložitelné účetními doklady a zanesené v účetnictví žadatele. Uznatelnými výdaji nejsou mzdové náklady zaměstnanců církve a výdaje na administraci projektu. Příspěvek může být poskytnut i na úhradu cestného nebo odměn kazatelům, přednášejícím, účinkujícím na dané akci, nebo úhrady nákladů na pohoštění.

Oprávnění žadatelé jsou farní sbory Západočeského seniorátu ČCE.

Období realizace je 1. 1. 2019–31. 12. 2019.

Finanční prostředky budou přidělovány do jejich vyčerpání.

Termín pro podání žádosti je 31. 5. 2019 do 15.00.

Termín vyrozumění o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace je 16. 6. 2019 do 24.00.

Za seniorátní výbor

Josef Beneš
Seniorátní kurátor