Pravidla Západočeského seniorátu ČCE pro rozdělování prostředků na tzv. Mikroprojekty platná od 1. ledna 2022

SV přijal následující pravidla rozdělování, vychází přitom ze Směrnice GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE, kde je v čl. 7, odst 2 uvedeno:

O přidělení finančních prostředků na mikroprojekty rozhoduje příslušný seniorát podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na celocírkevní úrovni.

Za mikroprojekt sboru pro účel rozhodování o příspěvku považuje seniorátní výbor veřejné sborové akce a shromáždění pořádané v průběhu roku 2019 a související s oblastmi podpory dle výše uvedené směrnice, činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru (liturgie, katecheze, misie, kulturní akce ve sborech, diakonie). Projekt může zahrnovat nákup vybavení a věcných pomůcek pro účastníky projektu, kopírování a tisk pracovních materiálů, odměny lektorům apod. Oblasti podpory jsou:

a) Budování sborů a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství a služby sborů)

b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)

c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

Pokud nějakou takovou akci sbor koná, může si požádat SV o příspěvek ve výši

minimálně 5000,– a maximálně 10000,– Kč.

O přidělení prostředků rozhodne seniorátní výbor na základě žádosti zaslané před vlastní akcí a obsahující popis a náklady akce s uvedením rozpočtu akce.

Za uznatelné se považují výdaje přímo věcně související s projektem v přiměřených cenách, uhrazené nejpozději do konce období realizace projektu, doložitelné účetními doklady a zanesené v účetnictví žadatele. Uznatelnými výdaji nejsou mzdové náklady zaměstnanců církve a výdaje na administraci projektu. Příspěvek může být poskytnut i na úhradu cestného nebo odměn kazatelům, přednášejícím, účinkujícím na dané akci, nebo úhrady nákladů na pohoštění.

Oprávnění žadatelé jsou farní sbory Západočeského seniorátu ČCE.

Období realizace je 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Finanční prostředky budou přidělovány do jejich vyčerpání

Termín pro podání žádosti je 31. 3. 2022 do 15.00 hodin.

Termín vyrozumění o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace je 21. 4. 2022.

Za seniorátní výbor

Josef Beneš, seniorátní pokladník