Pravidla pro mikroprojekty Západočeského seniorátu (dle usnesení ze dne 21. 11. 2016)

Pravidla vycházejí ze Směrnice synodní rady GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE, kde je v čl. 7, odstavec 2 uvedeno:

„O přidělení finančních prostředků na mikroprojekty rozhoduje příslušný seniorát podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na celocírkevní úrovni.“

Pravidla rozdělování finančních prostředků na mikroprojekty sborům ČCE Zpč. seniorátu

Za projekt sboru pro účel rozhodování o příspěvku považuje seniorátní výbor veřejné sborové akce a shromáždění související s oblastmi podpory dle výše uvedené směrnice:

a) Budování sborů a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství a služby sborů)

b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)

c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

Pokud takovou akci sbor bude konat, může požádat seniorátní výbor o příspěvek ve výši

minimálně 2.000,– a maximálně 10.000,– Kč,

O přidělení finančních prostředků rozhodne seniorátní výbor na základě žádosti zaslané před vlastní akcí, obsahující popis a rozpočet akce, způsob zveřejnění akce a předpokládaný počet účastníků. Za jeden sbor je možné podat pouze jednu žádost. Příspěvek se může týkat cestného, odměn kazatelům, přednášejícím či účinkujícím na dané akci, nebo úhrady nákladů na pohoštění, výtvarné nebo jiné volnočasové aktivity s akcí spojené.