Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 23. listopadu 2022 v Přešticích

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV podpořil žádost o prodloužení místa pastoračního pracovníka ve sboru Merklíně, br. Oty Tichého.

 • SR vydala pokyn k volbě br. far. M. Hamariho v Korandově sboru v Plzni. Volba proběhne 4. 12., povede br. far. D. Freitinger

 • SV doporučil žádost br. Radima Škalouda na výpomocného kazatele. Br. Škaloud byl pozván ke zkoušce 6. 12. na synodní radu.

 • Setkávání reemigrantů v Trpístech – pokračování tohoto setkávání podpořil dopisem předseda spolku Exulant Jan Bistranin. SV bude hledat konkrétní možnosti.

 • Instalace ses. far. V. Groll – proběhla 13. 11. v Chebu za velkého počtu přítomných s mezinárodní účastí.

 • SV podpořil udělení tříměsíčního studijního volna sestře farářce Julianě Hamariové.

 • Členové SV poděkovali odcházejícím členům br. seniorovi M. Hamarimu a br. konseniorovi J. Satkemu za jejich činnost v uplynulém volebním období. Další setkání SV již bude v novém složení (noví členové se ujímají funkce od 1. 12. 2022).

 • Příští setkání SV – pondělí 16. 01. v 17 hodin v Sokolově (bez vizitace).

Hospodářské věci

 • Stanovování záloh za služby poskytované s nájmem kazatelského bytu – přišlo z ÚCK do sborů. Sbory mají možnost upravit kazatelům příspěvky na bydlení.

 • Sbírky:

  • Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – proběhla na neděli díkčinění za úrodu, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911140 xxxx do konce listopadu.

  • Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – proběhne na Boží hod vánoční, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911150 xxxx do 31. 1. 2023.

Různé

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je religionistika. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování v sobotu 3. prosince. Informace na adrese kcentrum.eu/kurz, kontakt: J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální je, aby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky:

SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol