Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV jednal v novém složení. Synodní rada potvrdila volbu D. Brahy za seniorátního kurátora a J. Polinského za náměstka seniorátního kurátora. Účastnil se i nově zvolený náhradník Marek Sterzik.

 • Děkujeme mnohokrát za službu br. Josefu Benešovi, který zastával místo seniorátního kurátora.

 • Bohoslužby v uzavřených okresech kvůli covidu se mohou konat, nebyly zakázány.

 • Sborová shromáždění se až do odvolání synodní radou nebudou konat.

 • Usnesení konventu – připravil předseda konventu br. M. Zoubek. Usnesení bude rozesláno na sbory.

 • SV schválil potřebné dokumenty pro volbu kazatele – pro br. far. Luďka Korpu a Jana Satkeho.

 • SV schválil žádost o dispens pro volbu do staršovstva (H. Slavkov).

 • SV zvolil členy a náhradníky Dozorčí rady Diakonie Západ (11 členů a 2 náhradníky).

 • SV zvolil za člena seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty br. Josefa Beneše.

 • Hledáme nadšené bratry a sestry, kteří jsou ochotni pracovat v poradních odborech. Hlaste se členům SV.

 • Zájemci o školení výpomocných kazatelů, hlaste se, prosíme, br. J. Satkemu (jan.satke@evangnet.cz, 776 116 899).

 • SV prosí sbory, aby jakékoli žádosti adresované SR posílali prostřednictvím SV. SR takové žádosti nebude bez vyjádření SV vyřizovat.

 • Příští jednání SV proběhne v Mariánských Lázních 15. 3. od 15 hodin, případně on-line rovněž od 15 hodin.

Hospodářské věci

 • Postní sbírka na Diakonii – je možné se připojit během celé doby půstu. Číslo sbírkového účtu je 2400384700/2010, variabilní symbol 3247xxxx, kde xxxx je čtyřmístný kód sboru.

 • Sbírka na seniorátní Podpůrný fond – provést do konce března a odeslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 800xxxx).

 • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty – je třeba vykonat do konce května a zaslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 600xxxx).

 • Mikroprojekty – sbory mohou požádat o grantovou podporu do 10 000,– Kč. Pravidla najdete na www-stránkách našeho seniorátu (v dohledné době). Prosíme o zaslání žádostí do příštího zasedání SV.

Různé

 • Přišlo oznámení o úmrtí br. far. Lubomíra Líbala. Vzpomínkové shromáždění bude uskutečněno, až to bude vzhledem k opatření možné. Jsme velmi vděčni za obětavou službu br. Líbala v našem seniorátu!

 • SR potvrdila br. Oto Tichého jako pastoračního pracovníka ve sboru v Merklíně do konce roku 2021 na poloviční úvazek.

 • SR schválila obnovení způsobilosti k ordinované službě pro br. far. Boba Helekia Ogolu.

 • Proběhlo on-line setkání seniorů a seniorátních kurátorů, účastnil se M. Hamari a D. Braha. Přineslo povzbuzení pro práci i ve ztížených covidových podmínkách. Mnoho dobrých materiálů (kázání, modlitby apod.) lze nalézt na Soundcloudu, doporučujeme.

 • Dobré zkušenosti s konáním konventů on-line.

 • Nabídka on-line kurzů hebrejštiny pro začátečníky i pokročilé – nabízí vysokoškolský učitel Tomáš Novotný.

Řada sborů řeší závažné problémy, využívejte, prosím, možnosti obrátit se se svými starostmi na seniorátní výbor.

Z pověření SV zapsal Jan Satke.