Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 20. ledna 2020 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní výbor:

 • Oznamuje, že bratr Pavel Knorek získal osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE
 • Schválil dodatek nájemní smlouvy z Teplé
 • Souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru se sborem v Chebu dohodou
 • Doporučuje vyhovět žádosti sboru v Merklíně o prodloužení místa pastoračního pracovníka Oty Tichého do roku 2020
 • Souhlasí s výší úvazku bratra faráře Karla Šimra ve sboru v Chrástu na příští období
 • Souhlasí s žádostí sboru v Kralovicích o dispens pro příbuznost sester Terschové a Grešlové
 • Souhlasí s žádostí plzeňského Západního sboru o snížení počtu starších z 9 na 6 a 4 náhradníky a dispens pro sourozence Hanu a Šimona Pumrovy
 • Vyhlašuje granty na mikroprojekty (celková výše je 83.360,– Kč) – viz příloha
 • Děkuje Mikuláši Zoubkovi za zpracování seniorátního kalendáře a vedení databáze seniorátu (obojí viz příloha). (Databázi seniorátu na internetu nezveřejňujeme – v případě potřeby se obraťte na M. Zoubka či J. Beneše – pozn. ed.)
 • Prosí sbory o popis eventuálních dobrých zkušeností s veřejnou správou
 • Presbyterní konference bude 18. 4. v Teplé – doplněn seniorátní kalendář
 • Příští jednání SV bude v Karlových Varech 16. 2. 2020
 • Dne 28. 3. 2020 v Praze – setkání presbyterů
 • Do 31. 3. 2020 je nutno vytvořit a odeslat na ústředí evidenční dotazníky a výkaz hospodaření
 • Do 13. 3. 2020 prosíme odeslat sbírku na podpůrný fond
 • Do 5. 6. 2020 odvod darů do JJ
 • Do 30. 6. 2020 poslat nejméně polovinu seniorátních repartic

Připomínáme následujícím sborům nutnost uskutečnit volby nových staršovstev:

Sbor Zvoleno roku Příští volby Počet členů Počet náhradníků
Dolní Bělá 2014 2020 6 0
Cheb 2014 2020 6 1
Chrást 2014 2020 6 2
Kdyně 2014 2020 6 1
Kralovice 2014 2020 6 2
Merklín 2014 2020 6 2
Nejdek 2014 2020 6 3
Plzeň KS 2014 2020 13 5
Plzeň ZS 2014 2020 9 2
Přeštice 2014 2020 6 2

Z pověření SV sestavil Josef Beneš


Rozpis plateb v roce 2020

Farní sbor ČCE:

Seniorátní repartice

Celocírkevní repartice

 

Poukázat na účet synodní rady

Platební kalendář

 

Do 13. března 2020 – odvod sbírky na podpůrný fond

Do 5. června 2020 – odvod darů Jeronýmovy jednoty

Do 30. června 2020 – odvod poloviny seniorátních repartic

Do 20. listopadu 2020 – odvod druhé poloviny seniorátních repartic

Variabilní symboly pro rok 2020 – vždy u platby variabilní symbol a číslo sboru

400 – dary  
600 – dary Jeronýmovy jednoty 800 – podpůrný fond
900 – seniorátní repartice  

Všechny platby poukazujte na číslo účtu seniorátního výboru 800 563 389 / 0800.

Prosíme o dodržování termínů. Uvádějte variabilní symbol stanovený seniorátním výborem a vždy číslo sboru

Termíny žádostí o dar z prostředků Jeronýmovy jednoty

Do 17. 4. 2020 – žádost o dar z celocírkevních prostředků

Do 8. 5. 2020 – žádost o dar ze seniorátních prostředků

Předkládat br. Lubomíru Kovářovi ve dvojím vyhotovení

Lubomír Kovář, 360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18
Telefon: 728 317 170
Email: kovarlub@seznam.cz


Pravidla Zč. seniorátu ČCE pro rozdělování prostředků na tzv. Mikroprojekty

SV přijal následující pravidla rozdělování, vychází přitom ze směrnice GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE, kde je v čl. 7, odst. 2 uvedeno:

O přidělení finančních prostředků na mikroprojekty rozhoduje příslušný seniorát podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na celocírkevní úrovni.

Za mikroprojekt sboru pro účel rozhodování o příspěvku považuje seniorátní výbor veřejné sborové akce a shromáždění pořádané v průběhu roku 2020 a související s oblastmi podpory dle výše uvedené směrnice, činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru (liturgie, katecheze, misie, kulturní akce ve sborech, diakonie). Projekt může zahrnovat nákup vybavení a věcných pomůcek pro účastníky projektu, kopírování a tisk pracovních materiálů, odměny lektorům apod. Oblasti podpory jsou

a) Budování sborů a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství a služby sborů)

b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)

c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

Pokud nějakou takovou akci sbor koná, může si požádat SV o příspěvek ve výši

Minimálně 5.000,– a maximálně 10.000,– Kč

O přidělení prostředků rozhodne seniorátní výbor na základě žádosti zaslané před vlastní akcí a obsahující popis a náklady akce s uvedením rozpočtu akce.

Za uznatelné se považují výdaje přímo věcně související s projektem v přiměřených cenách, uhrazené nejpozději do konce období realizace projektu, doložitelné účetními doklady a zanesené v účetnictví žadatele. Uznatelnými výdaji nejsou mzdové náklady zaměstnanců církve a výdaje na administraci projektu. Příspěvek může být poskytnut i na úhradu cestného nebo odměn kazatelům, přednášejícím, účinkujícím na dané akci, nebo úhrady nákladů na pohoštění.

Oprávnění žadatelé jsou farní sbory Západočeského seniorátu ČCE

Období realizace je 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Finanční prostředky budou přidělovány do jejich vyčerpání

Termín pro podání žádosti je 30. 4. 2020 do 15.00 hodin

Termín vyrozumění o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace je 20. 5. 2020

Za seniorátní výbor

Josef Beneš

Seniorátní kurátor