Zpráva PO evangelizačního západočeského seniorátu 1. 10. 2011

Milí bratří a milé sestry, poradní odbor evangelizační pojal svou práci jako vzájemné sdílení se v evangelizační činnosti našich sborů. To se nám ve sborech, kde jsme sloužili (v lednu v Novém Sedle, v dubnu v Karlových Varech, v září v Přešticích), potvrdilo jako nosné, a to nejen při Bohoslužebném shromáždění, ale i v následných rozhovorech. K tomu také slouží náš Občasník, kde kromě biblické úvahy a informací najdeme také osobní svědectví bratří a sester našeho seniorátu. V rámci těchto evangelizačních výjezdů se scházíme také k poradám našeho odboru. Poněvadž jsme založili audio a videotéku s evangelizační tématikou, nabízíme je i touto cestou sborům k zapůjčení. Na příklad filmy Noe, výborný seriál Biblické pátrání (obojí pro děti), CD Jan Eriksen: Jak svědčit sousedům a přátelům, DVD R. Bonnkeho: Zažehnout lásku ke ztraceným. Poněvadž ve víře víme, že jsou pravdivá slova Kristova:“Žeň zajisté je mnohá, ale dělníků málo, proto proste Pána, ať vypudí dělníky na žeň svou“, vybízíme ty, kteří by měli zájem o evangelizační a misijní práci, aby se přihlásili za členy evangelizačního poradního odboru západočeského seniorátu.
A. M. Satke

Štítky: