Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 19. dubna 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Schválena žádost o jmenování br. far. Luďka Korpy za faráře ve sboru Plzeň Západ (ekvivalent volby ve sborovém shromáždění v současné situaci).
 • Schválena žádost o dispens pro volbu staršovstva ve FS ČCE v Teplé.
 • Nový zpěvník – SV doporučuje objednat více kusů, než je aktuálně potřeba (není jisté, zda bude možnost dotisku).
 • Nová dozorčí rada Diakonie Západ – schválena dle našeho návrhu.
 • On-line setkání s biskupkou D. Greiner (Bayreuth) – proběhne 11. 5., účastní se členové SV a SR. Setkání je příležitostí ke sdílení pohledů na současnou situaci i hledání možností spolupráce a přeshraničního setkávání. Budou prezentovány naše současné kontakty s partnerskými sbory v Německu a další.
 • Rozhovor se staršovstvem v M. Lázních – probírána možnost účasti na regionálním sboru „Chebsko“.
 • Pastorální konference – pondělí 26. 4. od 9.15 hod. on-line. Program zaslal M. Zikmund s patřičným předstihem. Vedení br. D. Freitinger.
 • Příští jednání SV proběhne v Teplé v pondělí 17. 5. od 15 hodin, případně on-line rovněž od 15 hodin.

Hospodářské věci

 • Zvýšení odčitatelných položek pro dary a prodloužení termínu pro el. podání daň. přiznání – došlo ke zvýšení procenta darů (2–3×!) pro roky 2020–2021.
 • Mikroprojekty – podáno celkem 9 žádostí o grant (vždy po 10 000,– Kč) za sbory v Rokycanech, Kralovicích, Chrástu, Aši, Karlových Varech, Merklíně, Černošíně, Přešticích a kazatelské stanici Nýřany. Žádosti byly schváleny.
 • Žádost o dar z prostředků Podpůrného fondu našeho seniorátu: FS ČCE Aš – sanace omítek v kostele v Hranicích. Akce má vícezdrojové zajištění. Žádost schválena.
 • Žádosti o finanční podporu z Jeronýmovy jednoty:
  • Schválena žádost FS ČCE Chrást o částku z prostředků celocírkevní JJ ve výši 750 000,- Kč na projekt Útočiště. (Pomoc pro osoby, které se dostaly do tíživé sociální situace či hledají duchovní pomoc.) Projekt má vícezdrojové financování.
  • Schválena žádost pro Lestkov (kazatelská stanice Černošína) z kvóty seniorátní JJ na opravu omítek sborového domu; vícezdrojové financování je zajištěno.
 • Sbírky:
  • Celocírkevní sbírka na tisk – prosíme o odeslání do konce dubna.
  • Sbírka na seniorátní Podpůrný fond – prosíme o odeslání na seniorátní účet (800 563 389 / 0800, VS 800xxxx) do konce dubna.
  • Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – prosíme zaslat do 12. května na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 914200xxxx.
  • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty – je třeba vykonat do konce května a zaslat na seniorátní účet (800 563 389 / 0800, VS 600xxxx). Odvést prosíme do 4. června.

Různé

 • Svolání synodu – synod naší církve se bude konat on-line 20.–22. 5. (případně fyzicky 21. 5. v Praze). Prosíme o přímluvné modlitby.
 • Výročí 90 let postavení kostela v Merklíně u Přeštic – merklínští plánují na neděli 13. června slavnostní bohoslužbu a na pondělí 14. 6. koncert. Pozvánka ještě přijde.
 • Modlitební iniciativa – vzhledem k současné církevní situaci a vytváření regionálních sborů. M. Sterzik připravil webový podklad, bude k dispozici v krátké době. Informace budou zaslány do sborů.
 • Sčítání lidu – prosíme o vyplnění kolonky „Uveďte Vaši náboženskou víru“ – napsat „Českobratrská církev evangelická“. Sčítání probíhá on-line (27.3.–11.5.) i v písemné podobě (17. 4.–11. 5.)
 • Seniorátní setkání mládeže 26. 3. on-line – děkujeme za přípravu a účast ses. farářce Julianě Hamariové, br. far. Rosickému a br. far. Královi.

Řada sborů řeší závažné problémy, využívejte, prosím, možnosti obrátit se se svými starostmi na seniorátní výbor.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady, xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol