Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. února 2022 v Chodově u Karlových Varů

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Na synodní radu byla odeslána žádost o vydání pokynu k volbě br. far. P. Knorka v Sokolově (2022–2028) a br. far. M. Zikmunda (2022–2026) v Karlových Varech a Chodově. Volebního shromáždění v K. Varech a Chodově se za SV zúčastní br. David Braha.

 • SV schválil Žádost o vyslání ke službě v Diakonii pro ses. farářku Julianu Hamariovou. Sestra farářka se podílí na tvorbě koncepce působení kaplanů v Diakonii. Zůstává zároveň dále farářkou ve FS ČCE v Černošíně.

 • Sbor Chodov – došlo k podpisu dohody o  darování budovy kostela městu. Skutečnost předání kostela městu byla též prezentována na konventu a zde schválena.

 • Usnesení konventu –připravil předseda konventu br. M. Zoubek. Usnesení bylo rozesláno na sbory.

 • Dozorčí rada střediska Diakonie Západ – na uprázdněné místo člena dozorčí rady byla zvolena sestra Alena Kovandová ze sboru v Teplé.

 • Vizitace SV ze synodní rady proběhne 29. května (neděle) v Korandově sboru v Plzni.

 • SV schválil žádost o zvýšení počtu členů staršovstva FS ČCE v Chrástu na 7 členů.

 • Probíhají rozhovory mezi sbory Teplá a Mariánské Lázně o případném spojení.

 • Prosíme sbory o vyplnění evidenčních dotazníků do konce února. Dotazníky se vyplňují elektronicky na stránkách evangnet.cz.

 • Jako přílohu sdělení zasíláme seniorátní kalendář. Bude též uveřejněn na internetových stránkách seniorátu, kam bude možné též průběžně doplňovat další akce. Jednotlivé události budou též dostupné v rámci celocírkevního kalendáře na stránkách evangnet.cz.

 • Oprava – v Západním sboru v Plzni nebylo zvoleno nové staršovstvo – jak bylo mylně v minulém sdělení uvedeno, proběhla pouze volba kurátora. Stal se jím br. Jiří Stočes. Za uvedení mylné informace se omlouváme.

 • Příští zasedání SV ve středu 23. 3. 2022 od 17 hod. v Mariánských Lázních. Od 19 hod. setkání se staršími sboru.

Hospodářské věci

 • Mikroprojekty – je možno posílat žádosti o dotace na projekty, uzávěrka je 31. března 2022. Podrobnosti naleznete v příloze sdělení.

 • Prosíme o vyplnění hospodářských výkazů do konce března. Výkazy se vyplňují on-line na stránkách evangnet.cz.

 • Je možné zasílat Žádosti o příspěvek z prostředků Jeronýmovy jednoty. Termíny žádostí jsou: do 17.4. do celocírkevní kvóty Jeronýmovy jednoty, do 7. 5. do seniorátní kvóty Jeronýmovy jednoty. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Jeronýmovy jednoty (jeronymovajednota.e-cirkev.cz).

 • Sbírky:

  • Sbírka na křesťanskou službu – uskutečnění během měsíce ledna, odeslání do 28. 2. na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 911130xxxx.

  • Postní sbírka na Diakonii – je možné se připojit během celé doby půstu. Číslo sbírkového účtu je 2400384700/2010, variabilní symbol 3247xxxx, kde xxxx je čtyřmístný kód sboru.

  • Sbírka na seniorátní Podpůrný fond – provést do konce března a odeslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 800xxxx).

  • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty – je třeba vykonat do konce května a zaslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 600xxxx).

Různé

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je Starý zákon. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování 19. března. Je stále možné se hlásit – J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální by bylo, kdyby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol