Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. září 2022 v Podbořanech

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR potvrdila volbu br. far. Radka Matušky ve sborech Horní Slavkov, Ostrov, Nejdek a Podbořany na jeden rok.

 • SR potvrdila volbu br. far. Lukáše Krále ve sboru ve Kdyni na dva roky.

 • SV souhlasí s podáním žádosti o pokyn k volbě pro br. far. M. Hamariho v Plzni – Korandově sboru do r. 2031.

 • SR schválila žádost o prodloužení pověření k činnosti Kryštofa Veselovského jako pastoračního pracovníka na poloviční úvazek ve sboru FS ČCE v Přešticích na dva roky.

 • SV odeslal doporučení pro J. Satkeho pro činnost nemocničního kaplana v nemocnici Plzeň – Lochotín.

 • SR potvrdila žádost o vyslání k duchovenské službě Diakonie ČCE do 31. 8. 2027 pro ses. far. Julianu Hamariovou.

 • Do sboru v Chebu nastoupila od září sestra farářka Vlasta Groll. Vyprošujeme mnoho Božího požehnání pro její službu!

 • Probíhá jednání o sloučení sborů v Chebu a Aši.

 • Pro sbor v Chebu bude požádáno o zřízení strategického místa.

 • Oslava 30 let trvání Diakonie Západ proběhla 8. září na Radosti, účastnil se senior a konsenior.

 • Příští setkání 12. 10. v 17 hodin v Plzni – Korandově sboru.

Hospodářské věci

 • SV obdržel potvrzení od správní rady Personálního fondu, že seniorát nemá žádné pohledávky vůči PF. Děkujeme všem sborům za jejich zodpovědné jednání!

 • Grantový systém církve – DaRP. Je možné žádat od 1. srpna do 15. října. Okruhy: rozvoj sborů, výchova a vzdělávání, diakonická práce a životní prostředí. Další informace na stránkách ustredi.e-cirkev.cz.

 • Pomoc Ukrajincům ve sborech – důležité informace na webu ukrajina.e-cirkev.cz. Děkujeme za pomoc, kterou lidem hledající útočiště poskytujete.
  Seniorát má k dispozici Fond pro pomoc Ukrajincům – je možné z něho čerpat příspěvky na pomoc těm, kterým pomáháte.

 • Odvod na Personální fond – druhá polovina – je třeba odeslat do konce října na účet č.: 478 496 973/0300, VS: 919100 xxxx.

 • Odvod za pastorační pracovníky – druhá polovina – je třeba odeslat do konce října na účet č.: 478 496 973/0300, VS: 378830 xxxx.

 • Sbírky:

  • Sbírka na Evangelickou akademii – proběhla první neděli v září, prosíme odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911166 xxxx do 5. 10.

  • Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – probíhá v neděli díkčinění za úrodu, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911140 xxxx do konce listopadu.

  • Sbírka JTD – probíhá do konce října, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 914300 xxxx do konce listopadu.

Různé

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je religionistika. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování v sobotu 15. října. Informace kcentrum.eu/kurz, kontakt – J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální je, aby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky:

SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol