Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 12. října 2022 v Plzni – Korandově sboru

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV doporučil žádost o uznání ordinace br. Radomíra Škalouda, člena sboru v Přešticích. Br. Škaloud působil dříve jako kazatel v Evangelické církvi metodistické. Proběhl již rozhovor se synodním seniorem, nyní si synodní rada vyžádala stanovisko SV.

 • SR potvrdila volbu br. far. L. Krále ve sboru ve Kdyni – na poloviční úvazek do 31. 8. 2024.

 • SV doporučil žádost o pokyn k volbě pro br. far. M. Hamariho v Plzni – Korandově sboru na plný úvazek

 • Br. senior pověřil administrací sboru v Aši ses. far. Vlastu Groll (sbor v Chebu) – od 1. 10. 2022. SV zároveň děkuje br. far. Knorkovi (sbor Sokolov) za dosavadní administraci sboru v Aši.

 • Instalace ses. far. Vlasty Groll proběhne v neděli 13. 11. ve 14 hod. v Chebu. Zveme k hojné účasti!

 • Konvent západočeského seniorátu – bude se konat v sobotu 5. listopadu 2022 od 9.30 hod. v Plzni – Korandově sboru. Pozvánky včetně Tisků konventu rozeslalo předsednictvo konventu všem konventuálům.
  SV upozorňuje na návrh nového rozdělení repartic – prosíme o promyšlení a projednání s poslanci sborů na konvent.

 • Presbyterní konference – „Naslouchejte hlasu stvoření“ – proběhla v sobotu 8. října 2022 v Plzni – Korandově sboru. Přednáškou posloužil br. sen. M. Hamari, hezké společenství.

 • Členkou Dozorčí rady střediska Diakonie Západ byla zvolena sestra Marcela Petričková (Plzeň Západní sbor). Přejeme Boží požehnání!

 • Příští jednání SV se uskuteční ve středu 23. 11. v 17 hodin ve sboru v Přešticích.

Hospodářské věci

 • Nové rozdělení repartic – dle loňského usnesení konventu připravil SV nové rozdělení seniorátních i celocírkevních repartic. Prosíme o promyšlení a případné projednání na staršovstvech. Informace najdete v Tiscích konventu, mají je k dispozici poslanci konventu z každého sboru. Promyslete též nabízené varianty.
  Za přípravu podkladů děkujeme br. Josefu Benešovi, seniorátnímu pokladníkovi.

 • SV doporučil žádosti o příspěvky ze solidárních prostředků pro sbory v Chebu a Černošíně. Jedná se o příspěvek na platbu do Personálního fondu.

 • SV doporučil žádosti do Diakonických a rozvojových projektů ze sborů Domažlice (fotovoltaika), Chrást (vstupní brána), Přeštice (FVE + TČ).

 • Odvod na Personální fond – druhá polovina – je třeba odeslat do konce října na účet č.: 478 496 973/0300, VS: 919100 xxxx.

 • Odvod za pastorační pracovníky – druhá polovina – je třeba odeslat do konce října na účet č.: 478 496 973/0300, VS: 378830 xxxx.

 • Sbírky:

  • Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – proběhla na neděli díkčinění za úrodu, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911140 xxxx, do konce listopadu.

  • Sbírka JTD – probíhá do konce října, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 914300 xxxx, do konce listopadu.

Různé

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je religionistika. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování v sobotu 19. listopadu. Informace: kcentrum.eu/kurz, kontakt: J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální je, aby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky:

SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol