Usnesení 3. zasedání 38. konventu Západočeského seniorátu, které se konalo dne 6. 11. 2021 v Chodově u Karlových Var

1/ PŘIPOMENUTÍ ZESNULÝCH

2/ USTAVENÍ KONVENTU

Slib poslanců. Volba zapisovatelů, verifikátorů a skrutátorů. Schválení programu.

3/ PROJEDNÁNÍ ZPRÁV

Konvent projednal a vzal na vědomí zprávy v tiscích 6–17

4/ PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ SENIORÁTU

Tisky 18–22.

Konvent schválil zprávu o hospodaření seniorátu za rok 2020 dle tisku 19 a revizní zprávu dle tisku 21. Konvent schválil rozpočet seniorátu na rok 2022 dle tisku 20.

Konvent schvaluje rozpis repartic na rok 2022 dle tisku 22.

Tabulka – Repartice na rok 2022

Sbor Seniorátní Celocírkevní
0401 Aš 4 400 16 200
0402 Černošín 2 500 8 900
0403 Dolní Bělá 1 200 5 000
0404 Domažlice 5 500 18 500
0405 Horní Slavkov 1 600 6 300
0406 Cheb 2 100 7 700
0407 Chodov 3 900 13 500
0408 Chrást 2 200 8 700
0409 Karlovy Vary 9 000 29 100
0410 Kdyně 1 500 5 600
0412 Mar. Lázně 8 400 28 300
0413 Merklín 2 000 6 500
0414 Nejdek 6 000 22 500
0415 Ostrov 2 300 8 200
0416 Plzeň – Korandův sbor 13 500 48 500
0417 Plzeň – Západní sbor 6 400 24 300
0418 Podbořany 1 100 6 100
0419 Přeštice 1 800 6 500
0420 Rokycany 2 800 8 200
0421 Sokolov 6 600 22 400
0422 Stříbro 1 400 6 000
0423 Teplá 3 900 13 400
Celkem seniorát 90 100 320 400

S návrhem repartic souhlasí nadpoloviční většina konventuálů.

Konvent uložil seniorátnímu výboru, aby pro rok 2023 nově vypočetl návrh repartic podle různých kritérií, která reflektují aktuální stav ve sborech.

Konvent poděkoval br. Luboši Kovářovi za jeho dlouholetou činnost seniorátního pokladníka.

5/A. NÁVRHY ZE SBORŮ PRO KONVENT

NÁVRH FS ČCE CHODOV, který konvent schválil

Konvent schvaluje výmaz pozemku s parc. č. 140 o výměře 204 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez č. p. (kostel), zapsaného na LV č. 713 vedeného pro k. ú. Dolní Chodov, z Ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

Zdůvodnění: Schválení výmazu příslušného pozemku je nezbytná procedura pro přepis vlastníka chodovského evangelického kostela ze sboru na město Chodov. Tento výmaz již schválilo sborového shromáždění FS ČCE v Chodově u Karlových Var dne 26. 9. 2021. Malé chodovské společenství evangelíků, schází se nás kolem 25 (počet členů sboru: 40), se již nebude moci ze svých sil do budoucna plnohodnotně starat o veškerý dosavadní majetek. Chceme tímto využít ochoty města si kostel převzít do vlastnictví (jako to město udělalo již před řadou let v případě katolického kostela sv. Vavřince) s tím, že kostel na základě smlouvy s věcným břemenem bude moci sbor i nadále bezúplatně používat. Kostel předáváme v poměrně dobrém stavu (zejména je pěkně opraven interiér a střecha), přesto je nutno brzy řešit fasádu kostela a také nás čeká generální oprava varhan. Pro město bude takto snazší žádat o dotace, je-li vlastníkem. Pro nás by i spoluúčast na dotacích byla neřešitelným problémem. Sboru i nadále zůstanou ve vlastnictví dva byty (farářský a kostelnický), sborové prostory (malý a velký sál, kancelář, kuchyňka etc.) a celá zahrada.

5/B. NÁVRHY PRO SYNOD

NÁVRH SENIORÁTNÍHO VÝBORU, který konvent schválil

Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Dolní Bělé a v Plzni – Korandův sbor v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Plzni – Korandův sbor s účinností od 1. 1. 2023 v souladu s dohodou o sloučení, která byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 38. konventu Západočeského seniorátu ČCE v listopadu 2021.

Dodané přílohy k tomuto návrhu:

Příloha 1 – Žádost obou sborů na konvent o sloučení

Příloha 2 – Dohoda o sloučení obou sborů

Příloha 3 – Zápis ze sborového shromáždění v Dolní Bělé

Příloha 4 – Zápis ze sborového shromáždění v Plzni

NÁVRH FS ČCE CHRÁST, který konvent schválil

Synod ukládá synodní radě, aby otevřela rozhovor o možnostech obnovení diakonátu v ČCE v podobě, která by odpovídala současnému stavu teologického poznání, ekumenického dialogu a potřebám diakonické práce církve.

Zdůvodnění: Synod v roce 2020 vypustil z Řádu diakonické práce ustanovení o diakonech – a to bez vyjádření teologické komise a bez širší předchozí diskuse v církvi. Stávající podoba diakonátu sice byla koncepčně nevyhovující, o čemž svědčil i dlouhodobě nedostatečný počet zájemců. To ovšem nelze vnímat jako důvod k jeho zrušení, nýbrž spíše k jeho hlubší teologické reflexi, k níž v našem prostředí dosud nedošlo. Diakonát má své pevné místo v řadě sesterských církví a je akcentován rovněž v ekumenickém dialogu v rámci tématu církevního úřadu (viz zejména tzv. limské dokumenty). Samotné téma v sobě zahrnuje řadu zásadních otázek, které je třeba důkladně promyslet na úrovni teologické (vztah k ordinované službě a k diakonické práci) i praktické (možnosti konkrétního uplatnění diakonů v církevní práci a možnosti jejich zaměstnání). Identita diakonátu je v současnosti diskutována napříč ekumenou a představuje významnou příležitost k osobnímu propojení zvěstování evangelia a diakonické církevní práce. Především je třeba ho chápat primárně nikoli v kontextu organizované Diakonie, ale jakožto instituci církve a jako jednu z podob, jíž se uskutečňuje její diakonické poslání, a to v těsné souvislosti se společenstvím sboru, se slavením bohoslužby a kázáním.

NÁVRH JULIANY HAMARIOVÉ z rozpravy, který konvent schválil

Sestra Juliana Hamariová prezentovala návrh z Ústeckého seniorátu o změně poměrné části personálního fondu. Jde o projevení solidarity velkých sborů s malými sbory.

Návrh 1:
Model 1 – nárůst poměrné části PF o polovinu ročního nárůstu odvodů PF

Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 270 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 70 000 Kč.

Synod ukládá Synodní radě, aby při navrhování výše poměrné části odvodu do Personálního fondu zvýšila odvod do poměrné části Personálního fondu vždy o polovinu nárůstu odvodu do Personálního fondu pro daný rok.

+ ilustrativní tabulka

MODEL 1, „nárůst 50/50“
nárůst poměrné části PF o polovinu ročního nárůstu odvodů PF
rok odvod PF, plán v tis. Kč paušální část v tis. Kč poměrná část v tis. Kč poměrná část v %
2020 160 140 20 12,50
2021 200 175 25 12,50
2022 245 210 35 14,29
2023 290 245 45 15,52
2024 340 270 70 20,59
2025 390 295 95 24,36
2026 445 322,5 122,5 27,53
2027 500 350 150 30,00
2028 560 380 180 32,14
2029 620 410 210 33,87
2030 680 440 240 35,29
Návrh 2:
Model 3 – 25% v roce 2024 a dále 30 tis. Kč nárůst poměrné části PF

Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 255 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 85 000 Kč.

Synod ukládá Synodní radě, aby při navrhování výše poměrné části odvodu do Personálního fondu zvýšila odvod do poměrné části Personálního fondu pro rok 2024 na 25 % celkového odvodu do Personálního fondu a dále každý následující rok do roku 2030 zvyšovala výši poměrné části Personálního fondu o 30 000 Kč.

+ ilustrativní tabulka

MODEL 3, „25 hned“
25% v roce 2024 a dále 30 tis. Kč nárůst poměrné části PF
rok odvod PF, plán v tis. Kč paušální část v tis. Kč poměrná část v tis. Kč poměrná část v %
2020 160 140 20 12,50
2021 200 175 25 12,50
2022 245 210 35 14,29
2023 290 245 45 15,52
2024 340 255 85 25,00
2025 390 275 115 29,49
2026 445 300 145 32,58
2027 500 325 175 35,00
2028 560 355 205 36,61
2029 620 385 235 37,90
2030 680 415 265 38,97
Návrh 3:
Model 4 – poměrná část PF se každý rok od 2023 o 5% zvyšuje s cílem 50% poměrné části PF v roce 2030

Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 272 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 45 000 Kč.

Synod ukládá Synodní radě, aby při navrhování výše poměrné části odvodu do Personálního fondu zvýšila odvod do poměrné části Personálního fondu pro rok 2024 na 20 % celkového odvodu do Personálního fondu a dále každý následující rok do roku 2030 zvyšovala tento poměr o 5 %. Cílem je odvod do Personálního fondu, jenž bude tvořen 50% paušální částkou a 50% poměrnou částí.

+ ilustrativní tabulka

MODEL 4, „2030 50/50“
poměrná část PF se každý rok od 2023 o 5% zvyšuje s cílem 50% PF v roce 2030
rok odvod PF, plán v tis. Kč paušální část v tis. Kč poměrná část v tis. Kč poměrná část v %
2020 160 140 20 12,50
2021 200 175 25 12,50
2022 245 210 35 14,29
2023 290 245 45 15,52
2024 340 272 68 20,00
2025 390 292,5 97,5 25,00
2026 445 311,5 133,5 30,00
2027 500 325 175 35,00
2028 560 336 224 40,00
2029 620 341 279 45,00
2030 680 340 340 50,00
Zdůvodnění návrhů:

1. Výše 340 000 Kč pro rok 2024 byla schválena jako indikativní.

2. Výrazné zvýšení poměrné části odvodu je výrazem solidarity církve se slabšími sbory.

3. Výrazné zvýšení poměrné části odvodu alespoň částečně vyrovnává rozdíl mezi obětavostí salárníků nejslabších a nejsilnějších sborů v církvi. Ve slabších sborech a seniorátech je již dnes průměrná obětavost při placení salárů výrazně (až násobně) vyšší než v početně silných regionech.

4. Žádný z návrhů nepředpokládá finanční náklad církve nebo zmenšení celkového odvodu do Personálního fondu, pro všechny výpočty výše poměrné částky pro jednotlivé sbory využívá současné metodiky.

5. 20% podíl poměrné části, který je uváděn jako cílový v Metodice výpočtů odvodů do PF v Tisku 18/2 pro 2. zasedání 35. synodu (září 2020), není funkční a nedokáže dostatečně podpořit personálně slabší, ale živá společenství na periferiích církve.