POEM

Poradní odbor pro evangelizaci a misii

Zpráva PO evangelizačního západočeského seniorátu 1. 10. 2011

Milí bratří a milé sestry, poradní odbor evangelizační pojal svou práci jako vzájemné sdílení se v evangelizační činnosti našich sborů. To se nám ve sborech, kde jsme sloužili (v lednu v Novém Sedle, v dubnu v Karlových Varech, v září v Přešticích), potvrdilo jako nosné, a to nejen při Bohoslužebném shromáždění, ale i v následných rozhovorech. K tomu také slouží náš Občasník, kde kromě biblické úvahy a informací najdeme také osobní svědectví bratří a sester našeho seniorátu. V rámci těchto evangelizačních výjezdů se scházíme také k poradám našeho odboru.

Občasník POEMu – září 2011

„Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ Mat.12,34b-35

„Syn mu řekl: ,Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem., Ale otec rozkázal svým služebníkům: ,Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí.“Luk.15,21-23
Nádherná slova milosti a lásky otce. Odpuštění a přijetí.

Stránky