Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. března 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Pro práci v poradních odborech byli pověřeni – Daniel Freitinger – PO teologický, Aleš Rosický – PO pro mládež.

 • Prosíme sbory, aby dodržovaly limit počtu účastníků bohoslužeb – chodí kontroly, byly již uděleny stotisícové pokuty (ŘKC)!

 • Regionální sbor Chebsko – probíhají rozhovory se synodní radou (Komise pro reformu správy církve) o vytvoření nového církevního útvaru s názvem „regionální sbor“. Jde o pilotní projekt, do kterého by se měly jako první zapojit sbory našeho seniorátu – Aš, Cheb a pravděpodobně též Mariánské Lázně.

 • Potvrzení volby Dozorčí rady střediska Diakonie Západ – probíhá; změna – Juliana Hamariová jako náhradnice místo Miroslava Hamariho.

 • Schválena žádost o jmenování J. Satkeho za faráře ve farním sboru v Přešticích na další 3 roky. Jedná se o náhradu za volbu ve sborovém shromáždění na základě doporučení synodní radou (dopis z 20. 10. 2020).

 • Evidenční dotazníky – termín pro vyplnění byl do konce února, pokud ještě nemáte vyplněno, prosíme, učiňte tak neprodleně!

 • Povolávání kazatelů – synodní rada vyzývá sbory, aby pro Žádost o udělení pokynu k volbě kazatele používaly předepsané formuláře, které jsou k dispozici na webových stránkách ústředí církve. Používání nestandardních formulářů zbytečně komplikuje celý proces a výrazně prodlužuje dobu potřebnou ke schválení (nemusíte pak stihnout termín volby).

 • Přehled činnosti kazatelů v rámci seniorátu či povšechného sboru   vyzýváme faráře, aby vyplnili zaslanou tabulku ze SR do 20. dubna a odeslali SV.

 • Partnerství se zahraničním sborem na úrovni sborů   prosíme o vyplnění dotazníku ze SR do konce března.

 • Seniorátní setkání mládeže – neděle 26. 3. od 18 hod on-line. Připravují Aleš Rosický ve spolupráci s L. Králem, Julianou Hamariovou a hostem Mikulášem Vymětalem. Děkujeme!

 • Pastorální konference – pondělí 22. 3. od 9.15 hod. M. Zikmund posílal s předstihem program.

 • Příští jednání SV v Mariánských Lázních v pondělí 19. 4. od 15 hodin, případně on-line rovněž od 15 hodin.

Hospodářské věci

 • Hospodářské výkazy – termín vyplnění je konec března (dle dopisu SR z ledna t. r.).

 • Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk – vykonání během postní doby.

 • Postní sbírka na Diakonii – je možné se připojit během celé doby půstu. Číslo sbírkového účtu je 2400384700/2010, VS: 3247xxxx, kde xxxx je čtyřmístný kód sboru.

 • Sbírka na seniorátní Podpůrný fond – provést do konce března a odeslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 800xxxx).

 • Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – na Velikonoční neděli (4. dubna), zaslat na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 914200xxxx.

 • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty – je třeba vykonat do konce května a zaslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 600xxxx).

 • Mikroprojekty – sbory mohou požádat o grantovou podporu do 10 000,– Kč, uzávěrka žádostí je konec března. O rozdělení dotací rozhodne SV na svém dubnovém zasedání.

Různé

 • Materiály pro jednání staršovstva   pro presbytery – přišly v zásilce č. 2/2021 ze SR – prosíme, věnujte jí pozornost. Zároveň zde najdete vyhodnocení ankety „Postavení presbyterů v ČCE“.

 • Sčítání lidu – prosíme o vyplnění kolonky „Uveďte Vaši náboženskou víru“ – napsat „Českobratrská církev evangelická“. Sčítání probíhá on-line (27. 3.–9. 4.) i v písemné podobě (17. 4.–11. 5.)

 • On-line programy pro členy sborů – přehled v zásilce 3/2021 ze SR.

 • Nabídka on-line kurzů hebrejštiny pro začátečníky i pokročilé – nabízí vysokoškolský učitel Tomáš Novotný.

 • Evangnet.cz – nově u každého sboru přibyly přehledy za určité období (vyžaduje přihlášení). Lze tak sledovat např. počet členů sboru za posledních 5 let.

 • Modlitební iniciativa   návrh na vytvoření internetové platformy pro sdílení modlitebních podnětů mezi členy sborů – vzhledem k současné církevní situaci a vytváření regionálních sborů.

 • Sdělení dostupné i na webu   na stránkách zpč. seniorátu (https://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz).

Řada sborů řeší závažné problémy, využívejte prosím možnosti obrátit se se svými starostmi na seniorátní výbor.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol