Usnesení konventu 2020

Usnesení konventu Západočeského seniorátu přijatá na 2. zasedání XXXVIII. konventu

(které se konalo v sobotu 16. ledna 2021 online)

 1. Ustavení konventu: volba zapisovatelů, verifikátorů a skrutátorů
 2. Připomenutí zesnulých
  Konvent si připomněl zesnulé přečtením jejich jmen a minutou ticha.
 3. Konvent povolal 3 poradce a všichni složili slib.
 4. Projednání zpráv
  Konvent projednal a vzal na vědomí zprávy v tiscích 6–19.
 5. Volba seniorátního kurátora
  Konvent zvolil na dalších 6 let do této funkce br. Davida Brahu a stanovil mu počátek jeho funkčního období na 18. ledna 2021.
 6. Volba náměstka seniorátního kurátora
  Konvent zvolil na dalších 6 let do této funkce br. Jana Polinského a stanovil mu počátek jeho funkčního období na 18. ledna 2021.
 7. Volba 2. náhradníka SV z řad presbyterů
  Konvent zvolil na dalších 6 let do této funkce br. Marka Sterzika a stanovil mu počátek jeho funkčního období na 18. ledna 2021.
 8. Volba poslance do ÚS Jeronýmova jednoty
  Konvent zvolil br. Josefa Beneše za odstoupivšího br. Lubomíra Kováře. Funkční období začíná dnem volby a končí v listopadu 2023 na konventu.
 9. Průzkumná volba kandidátů do synodní rady z řad farářů
  Konvent volil takto:
    Jan Satke 26 (52%)
    Roman Mazur 16 (32%)
    Michal Kitta 12 (24%)
    Michal Šourek 10 (20%)
    Pavel Pokorný 10 (20%)
    Jan Keřkovský 9 (18%)
    Ondřej Titěra 9 (18%)
    Tomáš Trusina 7 (14%)
    Martin Zikmund 6 (12%)
    Mojmír Blažek 5 (10%)
    David Nečil 4 (8%)
    Kateřina Roskovcová 4 (8%)
    Tomáš Pavelka 4 (8%)
    Magdalena Trgalová 3 (6%)
    Ondřej Macek 3 (6%)
    Tomáš Matějovský 3 (6%)
    Jiří Weinfurter 2 (4%)
    Marek Lukášek 2 (4%)
  Otevřená volba Miroslav Hamari 1 (2%)
 10. Průzkumná volba kandidátů do synodní rady z řad presbyterů
  Konvent volil takto:
    Mikuláš Zoubek Sokolov 29 (60,4%)
    David Braha Sokolov 21 (43,7%)
    Josef Mištera Přeštice 18 (37,5%)
    Jakub Pavlis Děčín 15 (31,2%)
    Jaromír Křivohlavý Třebenice 14 (29,1%)
    Jan Nedvěd Karl. Vary 10 (20,8%)
    Daniel Fojtů Vsetín 7 (14,5%)
    Jiří Schneider Praha Střeš. 7 (14,5%)
  Otevřená volba Jiří Pejla Zlín 1 (2%)
    Milena Nyklesová Plzeň – Koran. 1 (2%)
    Tomáš Opočenský   1 (2%)
 11. Průzkumná volba kandidáta na synodního seniora
  Konvent zvolil Jana Satkeho z Přeštic.
 12. Průzkumná volba kandidáta na synodního kurátora
  Konvent zvolil Josefa Mišteru z Přeštic.
 13. Volba kandidátů pro volby do CPR
  Konvent zvolil jako kandidáta z řad presbyterů Josefa Mišteru z Přeštic.
  Kromě toho konvent přijal toto usnesení:
  Konvent západočeského seniorátu souhlasí s dosavadním personálním obsazením církevní pastýřské rady.
 14. Vyjádření konventu ke změnám CZ
  Zrušení opakované volby – konvent souhlasí
  Volba pastýřských rad synodem – konvent souhlasí
 15. Hospodaření v seniorátu
  Konvent schválil hospodaření seniorátu za rok 2019.
  Konvent schválil revizní zprávu za rok 2019.
  Konvent schválil návrh rozpočtu na rok 2021.
  Konvent určil výši a rozpis repartic na rok 2021 takto:
  Sbor Seniorátní Celocírkevní
  0401 4 400 15 900
  0402 Černošín 2 500 8 700
  0403 Dolní Bělá 1 200 4 800
  0404 Domažlice 5 500 18 200
  0405 Horní Slavkov 1 600 6 000
  0406 Cheb 2 100 7 500
  0407 Chodov 3 900 13 200
  0408 Chrást 2 200 8 400
  0409 Karlovy Vary 9 000 28 700
  0410 Kdyně 1 500 5 400
  0411 Kralovice 1 400 5 800
  0412 Mar. Lázně 8 400 28 000
  0413 Merklín 2 000 6 300
  0414 Nejdek 6 000 22 500
  0415 Ostrov 2 300 8 000
  0416 Plzeň – Korandův sbor 13 500 48 000
  0417 Plzeň   Západní sbor 6 400 23 900
  0418 Podbořany 1 100 5 800
  0419 Přeštice 1 800 6 300
  0420 Rokycany 2 800 8 000
  0421 Sokolov 6 600 22 100
  0422 Stříbro 1 400 5 800
  0423 Teplá 3 900 13 100
  Celkem seniorát 91 500 320 400
 16. Usnesení o výmazu – Trpísty
  Konvent rozhoduje o výmazu sborového domu (k. ú. Trpísty, parc. č. 44/2, zastavěná plocha a parc. č. 871/4, zahrada) ve zrušené kazatelské stanici Trpísty z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.
  Zdůvodnění: Objekt ve zrušené kazatelské stanici není a  již nebude budovou ani pozemkem, který vcelku nebo zčásti slouží základním funkcím církevního sboru, jak ho definuje Řád o hospodaření církve. Přílohou 1 je Výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví. Přílohou 2 je Znalecký posudek o obvyklé ceně pozemku.
 17. Usnesení o výmazu – Nové Sedlo
 18. Návrh:
  Konvent schvaluje výmaz modlitebny v Novém Sedle vedené jako objekt „Zastavěná plocha a  nádvoří, objekt bydlení čp. 130 na p. č. 21; 456 m2” v katastrálním území Loučky u Lokte obce Nové Sedlo z evidence nezcizitelných nemovitostí.
  Zdůvodnění návrhu: Finanční situace sboru již dále neumožňuje hornoslavkovskému sboru platit nutné příspěvky na personální fond. Navíc podle vyjádření synodní rady je i náš současný model, kdy se o příspěvky dělíme se dvěma dalšími sbory, vyhodnocován jako „přechodný, tedy nikoliv dlouhodobě udržitelný.” Prodej zbytné části našeho majetku je tedy jedinou cestou, jak aspoň na přechodnou dobu financovat personální obsazení sboru. Přesné podmínky prodeje jsou přitom předmětem dalšího vyjednávání a cílem je nastavit podmínky tak, aby samotná modlitebna byla církvi dále bezplatně k dispozici po neomezenou dobu v zásadě za stejných podmínek, jako je tomu doposud. Vyjednávání o přesných podmínkách a všech detailech transakce má ovšem smysl zahájit až po schválení výmazu konventem. Výsledná transakce, přistoupí-li na ní nakonec sbor, bude podle řádů předložena ještě seniorátnímu výboru k finálnímu schválení. Tento návrh byl také jednomyslně schválen naším sborovým shromážděním.
 19. Sloučení sborů v Chrástu a Kralovicích
  Konvent západočeského seniorátu navrhuje synodu sloučení sborů v Kralovicích a Chrástu ke dni 1. 1. 2022. Nově vzniklý sbor bude mít sídlo v Chrástu a kazatelskou stanici v Kralovicích.
  Zdůvodnění: Důvodem je postupný pokles počtu členů a duchovního života FS ČCE v Kralovicích, v jehož důsledku již kralovický sbor neplní základní funkce sboru a nemůže proto samostatně existovat. Sborová shromáždění obou sborů se sloučením souhlasila a staršovstva následně uzavřela dohodu, která je přílohou tohoto návrhu.
  Závazky žádného ze slučovaných sborů nepřevyšují jeho majetek.

Přílohy:

 • Návrh dohody o sloučení sborů FS ČCE v Chrástu a FS ČCE v Kralovicích
 • Pozvánka na sborové shromáždění v Kralovicích
 • Zápis ze sborového shromáždění v Kralovicích
 • Pozvánka na sborové shromáždění v Chrástu
 • Zápis ze sborového shromáždění v Chrástu
 • Vyjádření seniorátního výboru

Usnesení konventu dle zápisu sestavil Mikuláš Zoubek, předseda konventu