Občasník POEMu – duben 2012

„Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.“ Sk. 5. Teď už víme, že toto rozhodnutí přineslo smrt. Co k němu tyto manžele vedlo? Proč chtěli patřit k Božímu lidu přes všechny vnější nevýhody a nebezpečí? Kde bylo jejich srdce? „Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ To si asi Ananiáš neuvědomil. „Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.

Občasník POEMu – leden 2012

„Byl ustanoven (vzkříšený Ježíš Kristus) svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, který přivádí k naplnění všechno, co jest.“ Ef.1, Jsem přesvědčená, že jde o přítomnost Ducha svatého. Je to prostředí, ve kterém je možné všechno. Pokud to tak opravdu je. Pokud jsme ratolestmi v kmenu, plně v Boží vůli. Pokud nespoléháme na svoji víru, ale jen na Pána. Pokud vyznáváme jeho milost a moc a počítáme s ní. To přejeme sobě i vám všem.

Zpráva PO evangelizačního západočeského seniorátu 1. 10. 2011

Milí bratří a milé sestry, poradní odbor evangelizační pojal svou práci jako vzájemné sdílení se v evangelizační činnosti našich sborů. To se nám ve sborech, kde jsme sloužili (v lednu v Novém Sedle, v dubnu v Karlových Varech, v září v Přešticích), potvrdilo jako nosné, a to nejen při Bohoslužebném shromáždění, ale i v následných rozhovorech. K tomu také slouží náš Občasník, kde kromě biblické úvahy a informací najdeme také osobní svědectví bratří a sester našeho seniorátu. V rámci těchto evangelizačních výjezdů se scházíme také k poradám našeho odboru.

Občasník POEMu – září 2011

„Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ Mat.12,34b-35

„Syn mu řekl: ,Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem., Ale otec rozkázal svým služebníkům: ,Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí.“Luk.15,21-23
Nádherná slova milosti a lásky otce. Odpuštění a přijetí.

Založení stránek

Tyto internetové stránky Západočeského seniorátu ČCE byly založeny 4. 2. 2015. Stalo se tak na žádost bratra seniora Mgr. Miroslava Hamariho a bratra seniorátního kurátora Ing. Josefa Beneše za seniorátní výbor. Technicky se na založení stránek podíleli bratři Marek Sterzik a Pavel Řezníček.

Děkujeme Evangnetu a zvlášť bratru Sterzikovi za poskytnutí hostingu a za odbornou pomoc.

Stránky