Občasník POEMu – říjen 2013

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního za říjen 2013 je k dispozici.

Stahujte, tiskněte, šiřte, kopírujte.

Občasník POEMu – duben 2013

Vyšel nový občasník poradního odboru evangelizačního a misijního.

Stahujte, tiskněte, šiřte, kopírujte.

Občasník POEMu – leden 2013

Milí bratři a sestry, v první řadě vám chceme vyjádřit vděčnost za to, že Občasník čtete nebo i rozšiřujete či do něj přispíváte. Věříme, že Bůh hledá ty, kdo jsou ochotni slyšet i poslouchat, poddávat i vydávat svůj život Pánu a sloužit svým obdarováním k šíření Božího království. Ať jste vedeni a zmocňováni Duchem svatým a nesete ovoce, usilujete o jednotu a posvěcení sebe i církve.

Pán vám v celém novém roce mocně žehnej!

Občasník POEMu – září 2012

„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Iz.6,3 Jsme přesvědčeni, že místem zjevení Boží slávy kromě úžasného divuplného Božího stvoření je církev, do níž přichází Boží království. Kde staré věci pominuly a je tu nové. Kde se nekritizuje, ale prosí o prominutí, kde se jde druhá nebo i třetí míle, točí se voda do lavoru na umytí nohou. Pramen živé vody pro žíznivé. To vše z moci Ducha svatého, který k tomu byl dán. Bůh po tom touží, abychom vnímali jeho slávu a stali se chválou slávy jeho milosti (Ef.1) Haleluja!

Občasník POEMu – duben 2012

„Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.“ Sk. 5. Teď už víme, že toto rozhodnutí přineslo smrt. Co k němu tyto manžele vedlo? Proč chtěli patřit k Božímu lidu přes všechny vnější nevýhody a nebezpečí? Kde bylo jejich srdce? „Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ To si asi Ananiáš neuvědomil. „Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.

Občasník POEMu – leden 2012

„Byl ustanoven (vzkříšený Ježíš Kristus) svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, který přivádí k naplnění všechno, co jest.“ Ef.1, Jsem přesvědčená, že jde o přítomnost Ducha svatého. Je to prostředí, ve kterém je možné všechno. Pokud to tak opravdu je. Pokud jsme ratolestmi v kmenu, plně v Boží vůli. Pokud nespoléháme na svoji víru, ale jen na Pána. Pokud vyznáváme jeho milost a moc a počítáme s ní. To přejeme sobě i vám všem.

Zpráva PO evangelizačního západočeského seniorátu 1. 10. 2011

Milí bratří a milé sestry, poradní odbor evangelizační pojal svou práci jako vzájemné sdílení se v evangelizační činnosti našich sborů. To se nám ve sborech, kde jsme sloužili (v lednu v Novém Sedle, v dubnu v Karlových Varech, v září v Přešticích), potvrdilo jako nosné, a to nejen při Bohoslužebném shromáždění, ale i v následných rozhovorech. K tomu také slouží náš Občasník, kde kromě biblické úvahy a informací najdeme také osobní svědectví bratří a sester našeho seniorátu. V rámci těchto evangelizačních výjezdů se scházíme také k poradám našeho odboru.

Občasník POEMu – září 2011

„Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ Mat.12,34b-35

„Syn mu řekl: ,Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem., Ale otec rozkázal svým služebníkům: ,Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí.“Luk.15,21-23
Nádherná slova milosti a lásky otce. Odpuštění a přijetí.

Založení stránek

Tyto internetové stránky Západočeského seniorátu ČCE byly založeny 4. 2. 2015. Stalo se tak na žádost bratra seniora Mgr. Miroslava Hamariho a bratra seniorátního kurátora Ing. Josefa Beneše za seniorátní výbor. Technicky se na založení stránek podíleli bratři Marek Sterzik a Pavel Řezníček.

Děkujeme Evangnetu a zvlášť bratru Sterzikovi za poskytnutí hostingu a za odbornou pomoc.

Stránky